Picture of Jarosław Andrzejczak
Wyniki VIII edycji konkursu „TT-Hi-Tech”
by Jarosław Andrzejczak - Monday, 15 February 2016, 01:47 PM
 
W grudniu ubiegłego roku zakończyła się VIII edycja konkursu „TT-Hi-Tech” organizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ oraz firmę Transition Technologies. Celem tego konkursu jest nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych dotyczących nowoczesnych technologii informatycznych. Ubiegłoroczna edycja konkursu odbyła się wg nowego regulaminu, w którym najistotniejszym punktem jest współudział dwóch wydziałów naszej uczelni, które prowadzą kierunek studiów Informatyka. Zmianę tę odzwierciedla poniższy skład komisji konkursowej: dr inż. Antoni Zajączkowski, przewodniczący, prodziekan ds. kształcenia Wydziału FTIMS, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant, prodziekan ds. studiów doktoranckich i promocji Wydziału EEIA, dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ, Wydział FTIMS, dr hab. inż. inż. Piotr Napieralski, Wydział FTIMS, mgr inż. Marcin Wilczura, Transition Technologies. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że wszystkie prace zgłoszone przez promotorów do udziału w konkursie reprezentowały wysoki poziom merytoryczny, ale komisja nie miała wątpliwości, które z nich są godne wyróżnienia i jednomyślnie postanowiła przyznać:

Nagrodę główną panu Krzysztofowi Fornalczykowi za pracę pt.: „Graficzny system śledzenia ruchów gałki ocznej” wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej pod opieką dr hab. inż. Adama Wojciechowskiego z Instytutu Informatyki PŁ. Wyniki tej pracy dotyczą aktualnych zagadnień związanych z tworzeniem i testowaniem naturalnych interfejsów użytkownika. Zaproponowana metoda śledzenia ruchu gałki ocznej ma wysoki potencjał naukowy, czego dowodem są publikacje prezentujące wybrane wyniki otrzymane podczas realizacji pracy. Badania nad metodą były prowadzone w ramach dwóch projektów naukowych finansowanych przez NCBiR, a ich rezultaty zostały zastosowane w komercyjnym systemie do analizy jakości obrazu stereoskopowego CinemaVision Movie Diagnostics.

Oprócz nagrody głównej komisja konkursowa wyróżniła następujących dyplomantów:
  • Pana Kamila Wielocha za pracę pt.: „Optymalizacja efektywności czasowej rozpoznawania znaków dla systemów OCR z wykorzystaniem kart graficznych w procesie obliczeń.” wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ pod opieką dr inż. Kamila Stokfiszewskiego z Instytutu Informatyki PŁ. Praca ta stanowi bardzo ciekawy przykład zastosowania najnowszych technologii obliczeniowych w postaci procesorów graficznych w zagadnieniu rozpoznawania znaków w obrazach rastrowych w czasie rzeczywistym. Na uwagę zasługuje tu zarówno część teoretyczna pracy, w której autor podał opracowane przez siebie algorytmy zrównoleglonej realizacji metod korelacyjnych w zagadnieniu rozpoznawania znaków, jak i realizacja praktyczna rozpoznawania znaków w obrazach rastrowych w czasie rzeczywistym przeprowadzona skutecznie z użyciem ogólnodostępnych kart graficznych.
  • Pana Bartłomieja Arkuszyńskiego za pracę pt.: „Sterowanie teleskopem astronomicznym z wykorzystaniem Raspberry Pi.” wykonaną na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ pod opieką dr inż. Krzysztofa Lichego z Instytutu Informatyki PŁ. W ramach pracy zaprojektowano, a następnie uruchomiono urządzenie sterujące teleskopem astronomicznym. Do sterowania zastosowano powszechnie dostępne elementy kontrolowane przez autorskie oprogramowanie uruchomione na komputerze Raspberry Pi. Praca ma charakter rozwojowy i może być rozszerzana o kolejne moduły.
  • Pana Przemysława Kucharskiego za pracę pt.: „Projekt i implementacja interfejsu użytkownika dla systemu opartego na wielu urządzeniach mobilnych wykorzystujących świadomość przestrzenną.” wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ pod opieką dr inż. Andrzeja Romanowskiego i mgr inż. Pawła Woźniaka z Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ. Projekt dyplomowy inż. Przemysława Kucharskiego dotyczy zagadnień badawczych z zakresu interakcji pomiędzy człowiekiem, a systemami komputerowymi. Autor zaprojektował i zaimplementował interfejs użytkownika dla systemu urządzeń mobilnych wspomagających pracę grupową. Nowością pracy jest wykorzystanie wzajemnej świadomości przestrzennej, a ten aspekt może mieć duży wpływ na sposób wykorzystania systemów komputerowych w niedalekiej przyszłości - w dobie Internetu Wszystkiego. Praca została wykonana częściowo w PŁ pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Romanowskiego z Instytutu Informatyki Stosowanej, a częściowo we współpracy z lic. inż. Pawłem Woźniakiem w Chalmers University of Technology w Szwecji.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za ich udział, a laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pięknie rozpoczętej karierze zawodowej.

Antoni M. Zajączkowski
Przewodniczący komisji konkursu „TT-Hi-Tech”